Ontwerp

verkenning De Kaden in Drachten
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space is in 2020 een analyse en een ontwerpverkenning uitgevoerd voor De Kaden in het centrum van Drachten. De verkenning heeft geleid tot een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor deze drukke kruising. In het najaar van 2020 werkt de gemeente Smallingerland het ontwerp nader uit.
Gepubliceerd op 2020-10-02T13:12:46+02:00
Vorige item
Volgend item

Ontwerp

verkenning De Kaden in Drachten
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space is in 2020 een analyse en een ontwerpverkenning uitgevoerd voor De Kaden in het centrum van Drachten. De verkenning heeft geleid tot een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor deze drukke kruising. In het najaar van 2020 werkt de gemeente Smallingerland het ontwerp nader uit.

Onderzoek

verkeersonderzoek Meppel
De gemeente Meppel heeft in de afgelopen jaren op een aantal locaties Shared Space als inrichtingsprincipe toegepast. Op verzoek van de gemeente is in april 2016 op drie locaties onderzoek uitgevoerd naar de beleving onder weggebruikers. De uitkomsten zijn door de gemeente betrokken bij het nieuw op te stellen verkeersbeleid voor de komende jaren. In dit project is samengewerkt met kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool.

Verkeersadvies

inrichtingsvoorrstel Boarnsterdyk
Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe brede school in Akkrum is in 2011 een verkeersplan opgesteld voor een verkeersveilige schoolomgeving en een inrichtingsplan voor de aanliggende Boarnsterdyk. Dit plan is opgesteld in samenspraak met diverse omwonenden.

Verkeersadvies

verkeersadvisering De Marne
In 2017 is voor diverse projecten van de gemeente De Marne verkeerskundige advisering verzorgd. De gemeente De Marne werkt onder aan het programma Werken aan de Dorpen, waarbij samen met bewoners van de 21 dorpen in de gemeente tal van projecten worden uitgevoerd. Daarnaast wordt verkeerskundige advisering geleverd ten behoeve van de herinrichting van de Strandweg in Lauwersoog.

Beleidsadvisering

fietsbeleid Westerwolde
De gemeente Westerwolde is een plattelandsgemeente in Groningen met een prachtig landschap en waardevolle cultuurhistorie. In de gemeente Westerwolde zijn er volop kansen om het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarnaast past de fiets bij uitstek bij Cittaslow-filosofie die de gemeente Westerwolde omarmt en uitdraagt in beleid en projecten. In de afgelopen maanden mocht ik kansen voor de fiets in beeld brengen en aanbevelingen formuleren voor nieuw fietsbeleid voor de gemeente Westerwolde. Een mooie opdracht! (foto: Metha Eikens)

Verkeersadvies

stationsgebied Leiden
Voor de planvorming van het stationsgebied in Leiden is in beeld gebracht welke kansen Shared Space biedt om de omgeving veilig en aantrekkelijk te maken. In samenwerking met MAXWAN ARCHITECTS + URBANISTS is daarbij verkeerskundige advisering verzorgd voor de inrichting van de Bargelaan aan de achterzijde van het station en is een bijdrage geleverd aan de bestuurlijke besluitvorming over het gebied.

Verkeersadvies

komtraverse Surhuisterveen
In 2016 is vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de riolering de doorgaande route door Surhuisterveen heringericht. In opdracht van de gemeente Achtkarspelen is een analyse van de bestaande stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie uitgevoerd. Op basis van deze analyse en de huidige gemeentelijke beleidsvisie zijn aanbevelingen voor de toekomstige inrichting geformuleerd. Tevens zijn voor een aantal belangrijke punten op het traject schetsontwerpen opgesteld. Het project is uitgevoerd in samenwerking met s t u d i o dien wiersma.

Verkeersadvies

integrale visie Snekerstraat, Bolsward
In samenwerking met KAW is in 2018 een integrale visie opgesteld voor het gebied rondom de Snekerstraat in Bolward. Tijdens een aantal sessies met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn knelpunten en wensen in beeld gebracht. Op basis hiervan is een aantal ruimtelijke scenario's ontwikkeld. Binnen dit project is geadviseerd over aspecten zoals parkeren, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

Verkeersadvies

herinrichting IJsbaanweg - Twello
Ten behoeve van de planvorming voor de IJsbaanweg in Twello is in 2014 verkeerskundige advisering verzorgd. In samenwerking met kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool is bijgedragen aan de planvorming door samen met de betrokken afdelingen binnen de gemeente de inrichtingsmogelijkheden te onderzoeken. In 2015 heeft de herinrichting van de IJsbaanweg plaatsgevonden.

Studiereis

studiereis Kopenhagen
Voor studenten van de afdeling Built Environment van NHL Hogeschool is in mei 2014 een studiereis georganiseerd naar Kopenhagen. Tijdens deze reis zijn tal van actuele projecten op het gebied van stedebouw, architectuur, verkeer en openbare ruimte bezocht. Door de gemeente Kopenhagen en het projectbureau van de nieuwe Metro zijn inleidingen verzorgd over fietsprojecten in de stad en de bouw van de nieuwe metrolijn Cityringen. Eén van de hoogtepunten van de studiereis was het bezoek aan het bijzondere project Superkillen van BIG architecten (foto). Dit verbindend lint van stedelijke ruimtes kent tal van functies en elementen die tezamen de 57 nationaliteiten uit de omliggende wijken vertegenwoordigen.

Onderzoek

onderzoek herinrichting Adorp
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space wordt in 2020 een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van Adorp. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd en enquetes afgenomen. De uitkomsten van het onderzoek leiden tot aanbevelingen aan de provincie Groningen. (foto: Reyer Boxem)

Onderzoek

inrichting Overijsselselaan
Op verzoek van de gemeente Leeuwarden en in samenwerking met NHL Hogeschool en MD Landschapsarchitecten is in april 2012 een bijdrage geleverd aan de planvorming voor de Overijsselselaan in Leeuwarden. Deze nieuwe invalsweg heeft een functie als ontsluitingweg voor de aanliggende woon- en werkgebieden en behoudt deels een functie als stedelijke invalsweg. Aan de hand van ruimtelijke analyses van referentietrajecten en een werkatelier met betrokkenen professionals is onderzocht op welke wijze de weg in de toekomst verkeerskundige en ruimtelijk ingepast kan worden en hoe daarmee het gedrag (snelheid & routekeuze) van verkeersdeelnemers kan worden beïnvloed.

Verkeersadvies

Kansen in Kernen
In opdracht van de gemeente Dantumadiel en de gemeente Tytsjerksteradiel is in 2011 en 2012 een verkeerskundige bijdrage geleverd aan de planvorming voor het project Kansen in Kernen. Voor de kernen Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Burgum, Garyp en Hurdegaryp zijn daarbij in overleg met bewoners en ondernemers schetsplannen opgesteld. Ook bij de uitwerking wordt verkeerskundige advisering geleverd. In 2016 en 2017 is bijvoorbeeld bijgedragen aan de plannen voor de doorgaande weg door Damwâld en de ontwikkeling van een transferium in het stationsgebied van Feanwâlden.
(afbeelding: BügelHajema)

Onderwijs

docent verkeerstechniek CROW
Sinds 2013 wordt regelmatig lesgegeven aan cursisten van de cursus Verkeerstechniek van het CROW. Tijdens de colleges wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende soorten kruispuntoplossingen, tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten. Tevens wordt met cursisten het afsluitend examen voorbereid door de cursusstof te behandelen op basis van proefexamens.

Studiedag

studiedag gemeente Hoorn
In samenwerking met kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool is in november 2017 voor de gemeente Hoorn een studiedag georganiseerd voor verkeerskundigen, wegbeheerders en stedenbouwkundigen van de gemeente. Hierbij zijn inleidingen verzorgd over de mogelijkheden van beïnvloeding van verkeersgedrag en Shared Space. Daarnaast presenteerden studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit de uitkomsten van hun verkeersonderzoeken in Hoorn en is een workshop gehouden over gedragsbeïnvloeding. De dag werd afgesloten met een wandeltocht langs diverse projecten in de binnenstad van Leeuwarden.

Onderzoek

onderzoek Hoofdstraat Gorredijk
In 2021 wordt onderzoek uitgevoerd naar de verkeerssituatie in de Hoofdstraat in Gorredijk. Het onderzoek richt zich op het verkeersgedrag en de beleving van bezoekers aan de Hoofdstraat. De aanleiding voor dit onderzoek vormt een pilot die in 2021 uitgevoerd wordt door de gemeente Opsterland en de winkeliersvereniging waarbij de Hoofdstraat wordt open gesteld voor autoverkeer in twee richtingen. Een vervolgonderzoek dient inzicht te geven in de effecten van deze pilot op de beleving van bezoekers aan de Hoofdstraat. In dit project wordt samengewerkt met Kenniscentrum Shared Space.

Verkeersadvies

bezoek aan Denemarken
Op uitnodiging van de gemeenten Skanderborg en Herning is in oktober 2015 een bezoek gebracht aan Denemarken. In beide gemeenten in de regio Aarhus staan de komende tijd tal van ruimtelijke projecten op stapel. Ten behoeve van de voorbereiding van en besluitvorming over deze projecten zijn diverse verkeerskundige adviezen geformuleerd en heeft een toelichting op mogelijke inrichtingsconcepten plaatsgevonden voor zowel professionals op het gebied van verkeer, stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening, als voor lokale bestuurders.

Tijdelijke detachering

gemeente Leek (2018)
In het kader van het uitvoeringsprogramma verkeer & vervoer heeft in 2018 de uitwerking en uitvoering van tal van verkeersmaatregelen plaatsgevonden voor een duurzame, bereikbare en veilige mobiliteit in de gemeente Leek. In de eerste helft van 2018 is tijdelijke ondersteuning verzorgd voor de uitvoering van dit programma.

Lezing

Shared Space in Middelharnis
Voor gemeenten in Zuid-Holland is in 2015 naar aanleiding van de herinrichting van de Julianalaan in Middelharnis een lezing gehouden en een excursie georganiseerd. Hierbij is aandacht besteed aan de kansen die het inrichtingsconcept Shared Space kan bieden voor een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte.

Studiereis

studiereis Madrid
Voor studenten van de afdeling Built Environment van NHL Hogeschool is in april 2016 een studiereis georganiseerd naar Madrid. Tijdens de trip zijn tal van actuele projecten op het gebied van stedenbouw, architectuur, verkeer en openbare ruimte bezocht. Hoogtepunten waren een bezoek aan het Attocha-station en een excursie naar Rio Park, een project van West8. Dit project betreft een enorme ruimtelijke transformatie van een snelweg die door de stad sneed, naar een lint van stedelijke parken en recreatieve voorzieningen.

Verkeersadvies

herinrichting dorpskern Opende
In samenwerking met MD Landschapsarchitecten is bijgedragen aan de herinrichting van de dorpskern van Opende. Het hart van het dorp werd voorheen doorsneden door een brede provinciale asfaltweg . Met de herinrichting is een fraai en veilig dorpsplein met gebakken materialen gerealiseerd. (beeldmateriaal: MD Landschapsarchitecten)

Onderzoek

fietsen in Smallingerland
Eind 2015 heeft de gemeente Smallingerland nieuw fietsbeleid vastgesteld. De gemeente heeft de ambitie om het fietsgebruik in de gemeente te stimuleren en de fietsveiligheid te vergroten. Ook wil de gemeente de waardering voor het fietsnetwerk verhogen. Om te monitoren in welke mate de gemeente deze ambities in de komende jaren waarmaakt, is een 0-meting uitgevoerd. Door middel van enquêteonderzoek is onderzoek gedaan onder circa 450 fietsers in de gemeente Smallingerland. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek bepaalt de gemeente de speerpunten voor de komende jaren. In dit project is samengewerkt met NHL Hogeschool. Zo hebben studenten een deel van het enquêteonderzoek uitgevoerd.

Werkatelier

Pannekoekendijk Zwolle
Voor de gemeente Zwolle zijn in 2012 werkateliers georganiseerd voor de planvorming van de Pannekoekendijk in Zwolle. Tijdens deze werksessies is nagedacht, gediscussieerd en vorm gegeven aan de mogelijke toekomstige inrichting van de Pannekoekendijk in Zwolle. Centraal stond de vraag in hoeverre het concept Shared Space als strategie kan worden gehanteerd bij de inrichting van een aantrekkelijke en veilige entree van de binnenstad van Zwolle. Tijdens het project is samengewerkt met het Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool en Mobycon.

Verkeersadvies

Herinrichting centrum Putten
In samenwerking met Bureau Schmidt en My Backyard - Landschapsachitectuur wordt gewerkt aan de planvorming voor de herinrichting van het centrumgebied van Putten. Onderdeel van de planvorming vormt onder andere het inrichten van een nieuw voetgangersgebied en de aanpak van een aantal pleinen en kruispunten in het plangebied. Voor dit project wordt verkeerskundige advisering geleverd.

Artikel

De stad van de toekomst
Klimaatverandering en uitdijende steden, onze tijd kent vele uitdagingen. Hoe kunnen we de stad zo ontwerpen, zodat vernieuwing de ruimte krijgt. Samen met Karin Peeters en Tjalling Zondag keek ik voor de nieuwe editie van Noorderbreedte in de glazen bol en gaven we vier adviezen voor de stad van de toekomst. Met prachtige illustraties van Arne Brink Kijk op: https://lnkd.in/dan7_x3

Onderzoek

parkeren in Drachten
In opdracht van de gemeente Smallingerland is in samenwerking met NHL Hogeschool in het voorjaar van 2017 een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de parkeersituatie onder bewoners, werknemers, ondernemers en bezoekers van het centrum van Drachten. Hiervoor interviewden studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit bezoekers aan het centrum. Bewoners, ondernemers en werknemers zijn via een digitale enquête gevraagd naar hun mening over het parkeren in en rondom het centrum van Drachten. De uitkomsten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de actualisatie van het huidige parkeerbeleid van de gemeente Smallingerland.

Artikel

terug naar 100; de mitsen & maren
Binnenkort gaan we terug naar 100 km per uur op de Friese snelwegen. Wat zal het effect van deze snelheidsverlaging zijn? Hoeveel automobilisten gaan zich er daadwerkelijk aan houden en hoeveel automobilisten zullen stelselmatig te hard blijven rijden? In de Leeuwarder Courant van 9 maart jongstleden mocht ik mijn opinie geven over de mitsen en maren van deze verkeersmaatregel. Het volledige artikel leest u hier.

Projectbegeleiding

lokaal wegennet De Centrale As
Voor de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As tussen Nijega en Dokkum is in opdracht van de provincie Fryslân in 2012 een visie opgesteld voor de inrichting van het lokale wegennet. In samenwerking met de betrokken gemeenten, VVN en diverse experts op het gebied van landschap en stedenbouw zijn principe-oplossingen ontworpen. Afhankelijk van het type weg (functie & gebruik) en de ligging in het landschap is per weg een principe-inrichting bepaald. In het kader van de gebiedsontwikkeling worden de verschillende wegen in de komende jaren heringericht. (afbeelding: Haskoning/DHV)

Onderzoek

parkeren in Joure
In augustus en september 2016 is met een enthousiaste groep veldonderzoekers een groot parkeeronderzoek in Joure uitgevoerd. In en rondom het centrum is op verzoek van de gemeente De Fryske Marren op tal van parkeerlocaties gedurende drie dagen de bezettingsgraad en de parkeerduur in kaart gebracht. Mede door de goede weersomstandigheden verliep het onderzoek voorspoedig.

Second opinion

planvorming fietssnelweg Almelo
Aan De Grenzen in Almelo zijn in 2015 een aantal verkeersmaatregelen gepland. Als gevolg van de realisatie van de regionale fietssnelweg F36 was de wegbeheerder voornemens het wegprofiel van De Grenzen opnieuw in te richten. Ruimte voor iedereen heeft een verkeerskundige second opinion uitgevoerd, waarbij de effecten van de voorgenomen verkeersmaatregelen op de bereikbaarheid en parkeren zijn onderzocht. Tevens is beoordeeld welke alternatieve verkeersmaatregelen mogelijk zijn.

Verkeersadvies

Onderdendamsterweg - Winsum
Voor de gemeente Het Hogeland voeren we onderzoek uit naar mogelijke verkeerskundige maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rondom de Onderdendamsterweg in Winsum te verbeteren. Hiervoor wordt een maatregelenpakket opgesteld en wordt een kostenraming gemaakt. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.

Verkeersadvies

plattelandswegen Westerkwartier
Voor de gemeente Westerkwartier zijn in 2021 uitgangspunten opgesteld voor de inrichting van veilige en mooie plattelandswegen. Op basis van een inventarisatie van huidige inrichtingskenmerken, en actuele landelijke richtlijnen en trends worden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot dwarsprofielen en de toepassing van wegverharding, markering, fietsvoorzieningen en de inrichting van bermen.

Verkeersadvies

veilig op de fiets in Lemmer
Op de Sluisweg en de Zeedijk in Lemmer is sprake van veel fietsverkeer, landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer. Dit zorgt voor onveilige situaties. Voor de gemeente De Fryske Marren is een verkeerskundige analyse uitgevoerd voor dit traject. Op basis van de analyse zijn vervolgens diverse oplossingsvarianten uitgewerkt. Zo zijn er oplossingen ontworpen voor de op het traject aanwezige rotonde en voor de wegvakken.

Studiereis

studiereis Walk21 - Wenen
In oktober 2015 is een studiereis van NHL Hogeschool naar Wenen begeleid. Samen met studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool is deelgenomen aan een pre-conference workshop van het internationale congres Walk21 in Wenen. Hierbij is ingegaan op de analyse, visievorming en ontwerp-kansen voor de Rotenturmstrasse in Wenen. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens een van de deelsessies van het Walk21-congres. Tevens is tijdens het congres deelgenomen aan workshops, presentaties, discussies en walkshops over duurzame mobiliteit en gezonde leefbare steden. Ook was er volop ruimte voor bezoeken aan de diverse high-lights van de prachtige stad Wenen

Verkeersadvies

second-opinion centrumplan Bergen
In samenwerking met Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool is een second-opinion uitgevoerd van de schetsplannen voor het centrumgebied van Bergen. Tijdens een bezoek aan het gebied samen met het projectteam van de gemeente de inrichtingsmogelijkheden gezamelijk verkend. Vervolgens zijn alle bevindingen gebundeld in een korte notitie.
(afbeelding: gemeente Bergen)

Shared Space

een weg zonder verkeersborden.....
Een weg zonder verkeersborden, stoplichten en wegmarkering. Het lijkt op sommige kruispunten bijna ondenkbaar, maar toch is 'Shared Space' hier een voorbeeld van. Het concept, bedacht in de jaren negentig door verkeerskundige Hans Monderman, is al bekend in de provincie Friesland. Maar nu breidt het zich langzaam uit over de rest van het land. Voor het NOS-journaal mocht ik een toelichting geven op de werking en achtergronden van het concept.

Inrichtingsplannen

veilig, functioneel & aantrekkelijk....
Ruimte voor iedereen draagt met (verkeerskundig) ontwerp regelmatig bij aan veilige, functionele en aantrekkelijke straten, dorpskernen, pleinen, plattelandswegen en stedelijke centra. Daarvoor werken wij samen met een sterk netwerk van architecten en ontwerpers op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en civiele techniek.

Inrichtingsplan

planvorming Houtwal in Oosterwolde
De gemeente Ooststellingwerf is voornemens om de Houtwal als invalsweg naar het centrum te versterken. Daarvoor is het wenselijk de kruising met de provinciale Venekoterweg ruimtelijk herkenbaarder te maken en de verkeersveiligheid te verbeteren. In opdracht van de provincie Fryslân wordt een ontwerp opgesteld voor de kruising. Tijdens een aantal werksessies zijn samen met vertegenwoordigers van de betrokken overheden de ontwerpkaders vastgesteld en oplossingsrichtingen verkend. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met s t u d i o dien wiersma

Onderzoek

evaluatie Opstapper provincie Fryslân
In samenwerking met NHL Hogeschool, Arriva en de provincie Fryslân is een evaluatie van het gebruik van de Opstapper uitgevoerd. De Opstapper is een kleinschallig vervoersproduct, wat de bereikbaarheid van gebieden zonder regulier openbaar vervoer moet garanderen. Op basis van gebruiksgegevens van de afgelopen jaren is een analyse gemaakt van de verschillende opstapper-lijnen in Fryslân en zijn aanbevelingen opgesteld voor de verdere uitrol van dit vervoersproduct. Ruimte voor iedereen heeft een coördinerende en begeleidende rol gespeeld in dit project.

Verkeersadvies

stationsgebied Franeker op de schop
Het stationsgebied van Franeker gaat in de komende jaren flink op de schop. Om het gebied toekomstbestendig te maken is het van belang om in het gebied voldoende capaciteit te realiseren voor (fiets)parkeren, voorzieningen voor bussen en voor halen & brengen. Om het huidige gebruik in beeld te brengen is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Tevens is het gebruik van de fietsenstalling in kaart gebracht. Op basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen in woord en beeld geformuleerd, die door de gemeente zullen worden betrokken bij de uitwerking van het schetsontwerp.

Verkeersadvies

verkeersadvies gemeente Loppersum
In opdracht van de gemeente Loppersum wordt verkeerskundige advisering geleverd voor diverse projecten in de gemeente. In de dorpen Loppersum, Stedum en Middelstum vindt de komende jaren herhuisvesting van het basisonderwijs plaats. In diverse werkgroepen worden plannen opgesteld voor verkeersveilige en functionele schoolomgevingen. Daarnaast wordt in samenwerking met MD Landschapsarchitecten verkeerskundige advisering geleverd voor de herinrichting van de dorpskern van Loppersum.

Werkatelier

verkeersmaatregelen N381
In de afgelopen jaren is de stroomweg N381 tussen Drachten en Appelscha verkeerskundig opgewaardeerd en heeft er op grote schaal gebiedsontwikkeling plaatsgevonden in het omliggende gebied. In de komende jaren zal de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde nog verdubbeld worden. Tijdens een excursie op 9 april 2017 door het gebied kregen studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool uit Leeuwarden een uitvoerige toelichting op het project N381 en de gebiedsontwikkeling in het omliggende gebied. Daarnaast is een workshop georganiseerd, waarbij de provincie Fryslân ideeën van studenten voor een verkeersveilige tijdelijke situatie tijdens de werkzaamheden voor de verdubbeling van de N381 heeft verzameld. De provincie zal de uitkomsten van de workshop gebruiken voor de verdere voorbereiding van de werkzaamheden. Een zonnige, leuke en leerzame dag!

Artikel

blog over aanpak verkeersveiligheid
Besteed de vele euro’s voor achterhaalde verkeersmaatregelen liever aan een hernieuwende langetermijnvisie voor een echt duurzaam veilige inrichting van woonwijken, dorpen en stadscentra. Voor Biind (platform voor de fysieke leefomgeving) schreef ik in december een blog over de huidige aanpak van verkeersveiligheid.

Onderzoek

verkeerseffecten N381
In 2018 is een bijdrage geleverd aan een onderzoeksproject van NHL Stenden Hogeschool voor de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf. Hierbij is onderzoek gedaan naar de verkeerseffecten van de realisatie van de nieuwe N381 en de gebiedsontwikkeling rondom deze nieuwe stroomweg tussen Drachten en de Drentse grens. Samen met studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit is onder andere beoordeeld in welke mate de aanleg van de nieuwe N381 en de diverse herinrichtingsprojecten in het kader van de gebiedsontwikkeling effect hebben gehad op het weggedrag van weggebruikers en het functioneren van het onderliggende wegennet.

Inrichtingsplan

schetsontwerp buitenruimte MFA Anna Paulowna
In januari 2019 werd in de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon het schetsontwerp voor de buitenruimte rondom de Multifunctionele Accomodatie De Ontmoeting in Anna Paulowna besproken. In de maanden daarvoor is samen met gebruikers, omwonenden en leerlingen van de aanliggende scholen tijdens diverse workshop een plan tot stand gebracht om de verkeersonveiligheid en de parkeerhinder in het gebied te beperken en het gebied aantrekkelijker te maken voor verblijf en spelen. In dit project is samengewerkt met My Backyard - Landschapsachitectuur.

Shared Space

publicatie Shared Space
In het najaar van 2022 publiceert uitgeverij Noordboek een prachtig overzichtsboek over de ontwikkeling van het inrichtingsconcept Shared Space. Samen met Pieter de Haan en Karin Broer schreef Sjoerd Nota de geschiedenis, ontwikkeling en hedendaagse toepassing van dit bijzondere inrichtingsconcept. Reyer Boxem maakte prachtige foto's van de diverse Shared Space-locaties in Noord-Nederland die in het boek worden beschreven. Nynke Agnes Postma illustreerde de mooie verhelderende plattegronden van de verschillende locaties. Het boek verschijnt in november en is te bestellen via: https://lnkd.in/ewTtS8Ch

Onderzoek

parkeren in Ter Apel
In opdracht van de gemeente Vlagtwedde is in juni 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de parkeersituatie in Ter Apel. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar de parkeerbezetting en parkeerduur op diverse parkeervoorzieningen in en rondom het centrumgebied. Op basis van het onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd voor het toekomstige parkeerbeleid. Tevens vormen de uitkomsten een belangrijk toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied, waaronder de ontwikkeling van een OV-knoop.

Lezing

omdenken in het verkeer
Op 22 november 2016 is voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten bijgedragen aan een bijeenkomst in Sneek over mobiliteit & vervoer. Aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden is daarbij ingegaan op de vraag hoe we met anders denken kunnen komen tot slimmere en betere oplossingen voor vervoersvraagstukken in het landelijke gebied. Omdenken in het verkeer dus! De verslaglegging van de dag werd gedaan door middel van prachtige schetsen en visualisaties. Ook is naar aanleiding van deze bijeenkomst een blog geschreven voor de website van Initiate ( innovatieprogramma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ).

Inrichtingsplan

aanbevelingen komtraverse Dongjum
In 2019 is een werkgroep van dorpsbewoners begeleid bij het opstellen van een plan met aanbevelingen voor de komtraverse. Samen met de werkgroep zijn knelpunten en kansen in beeld gebracht en is stapsgewijs toegewerkt naar een realistisch en gedragen schetsontwerp. Doel is om de overlast en verkeershinder op en rondom de komtraverse te beperken. In maart 2020 zijn de aanbevelingen voor de provinciale komtraverse door Dongjum afgerond en zijn de eindresultaten gepresenteerd. In dit project is samengewerkt met Bureau Schmidt.

Verkeersadvies

Planvorming Blokhuisplein
Het Blokhuisplein vormt de verbinding tussen de binnenstad en de Blokhuispoort in het centrum van Leeuwarden. In 2016 is bijgedragen aan de planvorming voor de nieuwe inrichting van het Blokhuisplein. Het plein vormt straks een logische verbinding met de binnenstad. Daarnaast wordt de verblijfskwaliteit verbeterd door een veelkleurige bestrating en groenelementen met zitbanken. De bestrating is op verzoek van het wijkpanel voor de binnenstad ontworpen door Leeuwarder kunstenaarsduo Tilly Buij en Gerard Groenewoud. (beeldmateriaal: gemeente Leeuwarden)

Onderzoek

kansen e-bike onder treinreizigers
In de regionale treinen rondom de stad Groningen is regelmatig sprake van overbezetting tijdens de ochtendspits. Op verzoek van de regio Groningen-Assen is onderzoek uitgevoerd naar de bereidheid van treinreizigers tot het gebruik van de e-bike voor woon-werk-verkeer. Door onder reizigers het gebruik van de e-bike te stimuleren kan de overbezetting van de treinen mogelijk worden beperkt. Ruimte voor iedereen heeft de rapportage en analyse van de onderzoeksresultaten en het opstellen van de aanbevelingen verzorgd.

Ontwerp

visualisatie visie Waterstad - Sneek
Voor het gebied tussen de A7 en de historische stadskern van Sneek zijn in de afgelopen jaren tal van ruimtelijke en infrastructurele plannen ontwikkeld. Een deel daarvan is inmiddels gerealiseerd. Gewijzigde omstandigheden maken een heroverweging van de plannen noodzakelijk. In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Ruimte voor iedereen in samenwerking met MD Landschapsarchitecten in 2013 zorg gedragen voor de visualisatie van de ruimtelijke visie van de gemeente op het gebied, om zo de diverse ontwikkelingen in het gebied in onderlinge samenhang te kunnen beschouwen en daarmee de bestuurlijke besluitvorming te ondersteunen

Verkeersadvies

studie Shared Space Grendelplein
Voor het Grendelplein in Valkenburg is in 2012 in samenwerking met Mobycon een verkenning gedaan naar inrichtingsmogelijkheden op basis van het concept Shared Space. Opdrachtgevers voor deze studie waren het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg en de gemeente Valkenburg.

Publicatie

artikel in Noorderbreedte
Noord-Nederland verandert voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt, aangelegd, ingericht, aangeplant, gerooid, opgeworpen, uitgegraven en gerestaureerd. Wie zijn de mensen die ons landschap maken? En waar laten zij zich door inspireren? In Noorderbreedte - een eigenzinnig tijdschrift over Noord-Nederland - mocht ik vertellen over mijn inspiratie en drijfveren.

Verkeersadvies

stationsgebied Coevorden
In de komende jaren ondergaat het stationsgebied in Coevorden een metamorfose. Het gebied vormt een belangrijke schakel met het centrum van deze mooie oude vestingstad. Voor het stationsgebied en de aansluitende Van Heutszsingel is in 2014 een verkeerskundige bijdrage geleverd aan de planvorming. De Van Heutszsingel is in 2015 heringericht. De herinrichting van het stationsgebied volgt in de komende jaren.
(afbeelding: Sweco)

Inrichtingsplan

Dijkstraat - Franeker
In 2019 is in samenwerking met architect Kurt Boomgaard een bijdrage geleverd aan de planvorming voor de Dijkstraat in Franeker. In overleg met ondernemers en bewoners van de Dijkstraat is een plan opgesteld om de winkelstraat aantrekkelijker te maken voor bezoekers aan de binnenstad van Franeker. Zo zijn er aanbevelingen opgesteld voor de aanpak van de gevels en de verlichting en het groen in de straat en is een voorstel gedaan voor het realiseren van een aantal pleinen en een duidelijkere entree van de straat.

Inrichtingsplan

ontwerp centrumgebied Breezand
Op verzoek van de gemeente Hollands Kroon is in 2019 op basis van een ruimtelijke en verkeerskundige analyse een ontwerp opgesteld voor een nieuwe inrichting van het centrumgebied van Breezand. Met de nieuwe inrichting wordt de beleving van het centrumgebied van het dorp versterkt en wordt het verkeer verleid om voorzichtiger en langzamer door het dorp te rijden. Het ontwerp is in mei gepresenteerd aan bewoners. In het project is samenwerkt met LOAS Landschapsarchitecten.

Onderzoek

evaluatie Kerkplein
In 2012 is het Kerkplein in Assen heringericht. Het doel was daarbij om de beeld- en verblijfskwaliteit te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Na de herinrichting zijn bij de gemeente Assen klachten binnengekomen over de oversteekbaarheid van het plein. Een evaluatie moet uitwijzen of de situatie daadwerkelijk minder veilig wordt ervaren door gebruikers, of er verkeersonveilige gedrag aanwezig is en hoe de beeld- en verblijfskwaliteit door gebruikers wordt gewaardeerd. Tijdens het project is samengewerkt met de RijksUniversiteit Groningen en NHL Hogeschool

Werkatelier

komtraversen - provincie Groningen
Op 30 september 2015 ging de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen een kijkje nemen in Friesland. Met medewerkers van de provincie zijn op vijf locaties schouwen uitgevoerd. De deelnemers gingen daarbij op zoek naar de balans tussen verkeer en ruimtelijke kwaliteit op provinciale komtraversen. Hoe kan de verbindingsfunctie van een provinciale weg samen gaan met de leefbaarheid van het dorp? Tijdens een werkatelier zijn alle bevindingen gebruikt voor schetssessies voor de toekomstige inrichting van Sauwerd en Adorp. Alle uitkomsten zijn vervolgens gebundeld in een samenvattende publicatie. Een geslaagde en leerzame dag!

Onderzoek

evaluatie herinrichting N910
Op verzoek van Provinciale Staten van de provincie Fryslân is in 2013 uitvoerig onderzoek verricht naar de effecten van de herinrichting van de Stroobossertrekweg. Deze weg tussen Dokkum en Kollum is door de provincie heringericht op basis van de principes van Shared Space. Door gebruik te maken van het landschap en cultuur-historische elementen is getracht het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. De resulaten van het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Sweco en Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool, zijn opgenomen in een publicatie.

Publicaties & artikelen

over verkeer en openbare ruimte........
Ruimte voor iedereen verzorgt regelmatig (bijdrages aan) publicaties en (opinie)artikelen op het gebied van verkeer en openbare ruimte. In de afgelopen tijd verschenen (bijdrages aan) artikelen in onder andere:

- Volkskrant
- Leeuwarder Courant
- Biind
- Stedebouw & Architectuur
- Rooilijn
- Verkeerskunde
- Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening
- Webmagazine Works That Work
- Noorderbreedte

Inrichtingsplan

oanpakke & opknappe in Peins
In de eerste helft van 2015 is samen met een afvaardiging van bewoners en de gemeente Franekeradeel een schetsplan opgesteld voor de openbare ruimte van het dorp Peins. Doelen van het project zijn onder andere om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Tijdens een aantal werkbijeenkomsten zijn ideeën verzameld en mogelijke oplossingen verkend. Eindresulataat is een gedragen en realistisch plan voor de openbare ruimte.

In aanvulling op de herinrichtingsplannen zijn in 2016 nog een aantal aanvullende snelheidsremmende maatregelen ontworpen. Voor deze maatregelen waren bij de herinrichting nog geen middelen beschikbaar. Er zijn een aantal verschillende oplosingsvarianten opgesteld. In overleg met de gemeente en het dorp wordt beoordeeld welke variant in 2017 zal worden uitgevoerd.

Tijdens dit project is samengewerkt met s t u d i o dien wiersma

Verkeersadvies

herinrichting Steenstraat - Arnhem
De Steenstraat in Arnhem is een winkelstraat nabij het centrum van Arnhem en heeft tevens een ontsluitingsfunctie voor het autoverkeer vanuit het centrum en het noorden van de stad naar Arnhem-oost en Velp. De straat is in 2010 ingericht volgens het Shared Space concept. In samenwerking met kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool is tijdens de planvorming verkeerskundige advisering verzorgd aan de de zogeheten ‘ Tafel van Tien’, een werkgroep bestaande uit bewoners, ondernemers en de gemeente Arnhem.

Verkeersadvies

herinrichting Strandweg - Lauwersoog
In 2017 werkt MD Landschapsarchitecten aan de planvorming voor de Strandweg in Lauwersoog. Samen met bewoners en ondernemers zijn tijdens een gezamenlijke verkenning van het plangebied inmiddels de kwaliteiten en knelpunten gemarkeerd. Samen met een klankbordgroep wordt vervolgens het inrichtingsplan opgesteld en uitgewerkt. Aan dit planproces hebben wij een verkeerskundige bijdrage geleverd.
(foto: MD Landschapsarchitecten)

Verkeersadvies

gemeente ]Menterwolde
Voor de gemeente Menterwolde is in 2012 en 2013 verkeerskundige advisering verzorgd voor diverse projecten in de gemeente. Zo zijn er naar aanleiding van de herinrichting van het centrum van Muntendam een aantal aanvullende verkeerskundige adviezen geformuleerd met betrekking tot parkeren. Tevens is bijgedragen aan de herinrichting van Noordbroek en Zuidbroek.

Excursie

Shared Space & de fietser
In juni 2017 vond in Nijmegen het meerdaagse internationale fietscongres Velo-city plaats. Samen met Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool is tijdens dit meerdaagse congres een outdoor-session over Shared Space en de fietser georganiseerd. Tijdens een fietstocht langs diverse locaties in en rondom de binnenstad van Nijmegen beoordeelden we vanuit het perspectief van de fietser hoe deze locaties functioneren. Bekijk hier het beeldverslag.

Onderzoek

verkeersmaatregelen Opsterland
De gemeente Opsterland heeft in de afgelopen jaren als een van de eerste gemeenten het concept Shared Space toegepast buiten de bebouwde kom. Op drie kruisingen in het buitengebied heeft de gemeente in samenspraak met bewoners plannen gemaakt en herinrichtingen uitgevoerd. In 2014 zijn deze projecten geëvalueerd door Sweco in samenwerking met NHL Hogeschool. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in een publicatie. De getrokken lessen kunnen worden gebruikt bij toekomstige soortgelijke projecten, onder andere in het kader van gebiedsontwikkeling rondom de Centrale As en de N381. Ruimte voor iedereen heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek en de totstandkoming van de eindpublicatie.
(afbeelding: Sweco)

Verkeersadvies

parkeren in Westerkwartier
De gemeente Westerkwartier werkt aan de harmonisering en actualisering van parkeernormen. Doel is om te komen tot passende parkeernormen op basis van actuele inzichten met betrekking tot autobezit en ontwikkelingen en ambities op het gebied van duurzame mobiliteit en een veranderend gebruik van de openbare ruimte. Rond de zomer van 2022 wordt hieraan een bijdrage geleverd, onder andere door het organiseren van een interne werksessie.

Verkeersadvies

Knooppunt Joure
De realisatie van het nieuwe knooppunt Joure nadert zijn voltooing. In opdracht van het projectbureau Knooppunt Joure is in 2021 verkeerskundige advisering verzorgd voor een aantal beheersvoorzieningen op en rondom het knooppunt (foto: Projectbureau Knooppunt Joure)

Verkeersadvies

herinrichting binnenstad Sneek
In de afgelopen jaren is op verschillende manieren bijgedragen aan de herinrichting van de binnenstad van Sneek. Zo is er intensieve betrokkenheid geweest bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade en andere delen van de binnenstad van Sneek. Later is samen met NHL Hogeschool en Sweco een evaluatie-onderzoek verricht naar de herinrichting van de Prins Hendrikkade. Over de resultaten van dit evaluatie-onderzoek is een publicatie opgesteld. Tevens is verkeerskundige advisering geleverd en is samen met studenten en de gemeente een ontwerp-workshop georganiseerd, als onderdeel van de planvorming voor de herinrichting van de Oosterpoortsbrug en Leeuwarderweg.

Verkeersadvies

herinrichting Warfhuizen
In 2011 is een verkeerskundige bijdrage geleverd aan de planvorming voor de provinciale weg door Warfhuizen. Samen met bewoners is een plan opgesteld om de overlast van het verkeer te beperken en de beeldkwaliteit van dit fraaie dorp te verbeteren. Tijdens het planvormingsproces is met bewoners onder andere een bezoek gebracht aan voorbeeldprojecten in de regio.

Onderzoek

parkeeronderzoek Groningen
Met enthousiaste veldwerkers hebben we in mei 2017 parkeertellingen uitgevoerd in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Groningen en geeft een beeld van de parkeerdruk in de wijk op diverse momenten gedurende de dag en de week.

Onderzoek

verkeersonderzoek N358-A7
In opdracht van de provincie Fryslân zijn in 2014 ter hoogte van de aansluiting van de N358 op de snelweg A7 bij Frieschepalen kruispunt-telingen verricht. Met de inzet van veldonderzoekers is in beeld gebracht wat de herkomsten en bestemmingen van het autoverkeer op de kruisingen nabij deze snelweg-aansluiting zijn. De uitkomsten van het verkeersonderzoek zijn gebruikt voor het ontwerp van twee rotondes die hier inmiddels zijn gerealiseerd.

Verkeersadvies

veilige schoolomgeving Ter Apel
In 2014 en 2015 is een bijdrage geleverd aan diverse plannen voor verkeersveilige schoolomgevingen in de gemeente Ter Apel. Samen met werkgroepen, bestaande uit verkeersouders, schooldirecties, politie, de gemeente Ter Apel en VVN, zijn voor scholen in Ter Apel en in Jipsinghuizen schetsplannen opgesteld. De plannen omvatten onder andere de realisatie van smok&vort-stroken, de aanleg van een verkeersremmende maatregelen en een uitbreiding van wachtruimtes voor ouders. Daarnaast is een communicatieplan opgesteld bestaande uit afspraken rondom het halen en brengen van kinderen. Tijdens de projecten is samengewerkt met MD Landschapsarchitecten.

Tijdelijke detachering

Op zoek naar een allround verkeerskundige?
Bent u op zoek naar verkeerskundige ondersteuning voor uw organisatie of voor uw project? Met veel ervaring op het gebied van verkeerskundig onderzoek, advisering, onderwijs en ontwerp kan Sjoerd Nota uw organisatie tijdelijk en op flexibele basis ondersteunen. Informeer gerust naar de mogelijkheden!

Tijdelijke detachering

verkeerskundige ondersteuning
In 2024 zijn de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland ondersteund op een aantal uitdagende dossiers op het gebied van duurzame & slimme mobiliteit, waaronder de uitrol van laadinfrastructuur, verschillende vormen van deelmobiliteit en duurzame stadsdistributie. Stuk voor stuk actuele onderwerpen waarbij sprake is van razendsnelle ontwikkelingen en innovaties.

Verkeersadvies

verkeersadvies Buren, Ameland
In 2023 is de Dorps Ontwikkeling Maatschappij (DOM) van Buren op Ameland ondersteund bij het opstellen van een visie en van plannen voor verkeer in het dorp. Met een betrokken groep bewoners en ondernemers is daarbij gesproken over knelpunten en mogelijke oplossingen voor verschillende verkeersvraagstukken in het dorp. In samenwerking met Polyfern landscape architects is vervolgens tot een aantal toekomstperspectieven voor Buren gekomen.

Een DorpsOntwikkelingMaatschappij werkt aan breed gedragen plannen die een bijdrage leveren aan de mienskip en de leefbaarheid van gemeenschappen. De leden van een DOM werken daarbij nauw samen met de regionale overheden.

Verkeersadvies

Molenvaart - Anna Paulowna
Rondom de Molenvaart in Anna Paulowna speelt een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zijn er initiatieven om de bestaande supermarkten in het winkelcentrum Molensluis uit te breiden. Tevens bestaan voornemens tot de ontwikkeling van woningen en appartementsgebouwen ten noorden van de Molenvaart. De gemeente Hollands Kroon heeft verzocht om te onderzoeken wat de effecten van deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn op de huidige verkeerssituatie en de huidige parkeerdruk in het gebied. Tevens heeft de gemeente verzocht om mede op basis van deze analyse verkeerskundige aanbevelingen te formuleren ten aanzien van de bestaande inrichting van de Molenvaart. In dit project wordt samengewerkt met TCW Verkeer.

Verkeersadvies

schoolomgevingen gemeente Delfzijl
Ten behoeve van de herhuisvesting van het basisonderwijs in de gemeente Delfzijl wordt verkeerskundige advisering verzorgd. Samen met de scholen, omwonenden, ontwerpers, de gemeente en VVN worden plannen opgesteld voor veilige en bereikbare schoolomgevingen in Delfzijl, Spijk en Wagenborgen.

Onderwijs

docent verkeer en openbare ruimte
Regelmatig worden colleges verzorgd op het gebied van verkeer en openbare ruimte. In afgelopen jaren zijn voor diverse onderwijsinstituten (gast)colleges verzorgd, waaronder voor:

- Hogeschool van Amsterdam
- CROW
- NHL Stenden Hogeschool
- PAO Delft
- Windesheim Hogeschool
- Hogeschool Van Hall-Larenstein
- CROW

Verkeersadvies

maatregelenstudie plattelandswegen
In opdracht van de provincie Fryslân en diverse gemeenten in Noardwest-Fryslân is in 2012 een studie verricht naar mogelijke verkeersmaatregelen in het buitengebied. Uitgangspunt was om vanuit functie & gebruik van het lokale wegennet en op basis van de landschappelijke en cultuurhistorische context tot een maatregelenpakket te komen, waarmee kan worden ingespeeld op schaalvergroting, recreatief medegebruik en afnemende budgetten voor beheer & onderhoud. Het maatregelenpakket bestaat onder andere uit principeprofielen, diverse maatwerkoplossingen en voorstellen voor verwering van wegvakken.

Onderzoek

veilige & mooie bermen N381
In samenwerking met de provincie Fryslân en NHL Hogeschool is in 2017 onderzoek verricht naar de effecten van de berm-inrichting langs de N381 op het verkeersgedrag en de wegbeleving van verkeersdeelnemers op het voormalige tracé van de N381 tussen Wijnjewoude en Oosterwolde.

Onderzoek

evaluatie herinrichting De Knipe
In 2020 wordt een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de herinrichting van De Knipe. Tijdens het onderzoek worden observaties uitgevoerd, enquetes afgenomen en worden interviews gehouden met betrokkenen. De uitkomsten van het onderzoek zullen leiden tot aanbevelingen aan de gemeente Heerenveen. In dit project wordt samengewerkt met Kenniscentrum Shared Space.

Onderzoek

parkeeronderzoek Lemmer
In februari 2019 voerden we een parkeeronderzoek uit in Lemmer. Op verzoek van de gemeente De Fryske Marren brachten we daarbij voor een aantal woonstraten op diverse dagen en tijdstippen de parkeerdruk in beeld. Ook belangstelling naar de mogelijkheden voor het uitvoeren van een parkeerdruk- of parkeerduur-onderzoek? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Onderzoek

evaluatie herinrichting Onderdendam
In opdracht van de provincie Groningen is in samenwerking met NHL Hogeschool in 2012 gewerkt aan de evaluatie van de herinrichting van Onderdendam. Na een intensief planproces met de lokale bevolking is Onderdendam in 2011 heringericht volgens het concept Shared Space. Naast de effecten van de herinrichting is ook het doorlopen planproces uitgebreid geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd met ondersteuning van studenten van NHL Hogeschool en met medewerking van de gemeente Bedum, de politie Groningen en externe experts op het gebied van verkeer en stedenbouw. Over de resultaten van het onderzoek is een publicatie opgesteld.

Onderzoek

parkeeronderzoek Balk
In december 2016 en januari 2017 is met een enthousiaste groep veldonderzoekers een groot parkeeronderzoek in Balk uitgevoerd. In en rondom het centrum is op verzoek van de gemeente De Fryske Marren op tal van parkeerlocaties gedurende drie dagen de bezettingsgraad en de parkeerduur in kaart gebracht.

Inrichtingsplan

centrum Niedorp
In opdracht van de gemeente Hollands Kroon is rond de zomer van 2018 een inrichtingsplan opgesteld voor het centrumgebied van Niedorp. In de komende tijd vindt een uitbreiding plaats van de centrumvoorzieningen. Dit leidt tot een grotere parkeerbehoefte in het gebied. Op basis van een verkeerskundige en ruimtelijke analyse van het plangebied en in samenhang met bestaande verkeersknelpunten wordt een integraal inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte. In dit project is samengewerkt met My Backyard - Landschapsachitectuur.
 • Inrichtingsplannen
 • Procesregie
 • Lezingen en presentaties
 • Second opinion
 • Publicaties en artikelen
 • Excursies
 • Verkeerskundige advisering
 • Onderzoek
 • Projectbegeleiding
 • Werkateliers
 • Onderwijs
 • Tijdelijke detachering
 • Beleidsadvisering
 • Shared Space
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?