juni 2019

planvorming komtraverse Dongjum
In 2019 begeleiden we de werkgroep komtraverse Dongjum bij het opstellen van een plan met aanbevelingen voor de provinciale komtraverse door Dongjum. Samen met de werkgroep worden knelpunten en kansen in beeld gebracht en wordt stapsgewijs toegewerkt naar een realistisch en gedragen schetsontwerp. Doel is om de overlast en verkeershinder op en rondom de komtraverse te beperken. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.
Gepubliceerd op 2019-06-11T15:12:33+02:00
Vorige item
Volgend item

juni 2019

planvorming komtraverse Dongjum
In 2019 begeleiden we de werkgroep komtraverse Dongjum bij het opstellen van een plan met aanbevelingen voor de provinciale komtraverse door Dongjum. Samen met de werkgroep worden knelpunten en kansen in beeld gebracht en wordt stapsgewijs toegewerkt naar een realistisch en gedragen schetsontwerp. Doel is om de overlast en verkeershinder op en rondom de komtraverse te beperken. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.

juni 2019

planvorming Dijkstraat - Franeker
In de afgelopen maanden is in samenwerking met architect Kurt Boomgaard een bijdrage geleverd aan de planvorming voor de Dijkstraat in Franeker. In overleg met ondernemers en bewoners van de Dijkstraat is een plan opgesteld om de winkelstraat aantrekkelijker te maken voor bezoekers aan de binnenstad van Franeker. Zo zijn er aanbevelingen opgesteld voor de aanpak van de gevels en de verlichting en het groen in de straat en is een voorstel gedaan voor het realiseren van een aantal pleinen en een duidelijkere entree van de straat. De plannen worden rond de zomer van 2019 gepresenteerd. In dit project is verkeerskunde advisering geleverd.

september 2019

Quick-scan Onderdendamsterweg
Voor de gemeente Het Hogeland voeren we in het najaar van 2019 een quick-scan uit naar mogelijke verkeerskundige maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rondom de Onderdendamsterweg in Winsum te verbeteren. Hiervoor worden oplossingsrichtingen opgesteld, onderbouwd en verbeeld. In dit project wordt samengewerkt met Bureau Schmidt.

mei 2019

ontwerp centrumgebied Breezand
Op verzoek van de gemeente Hollands Kroon is op basis van een ruimtelijke en verkeerskundige analyse een ontwerp opgesteld voor een nieuwe inrichting van het centrumgebied van Breezand. Met de nieuwe inrichting wordt de beleving van het centrumgebied van het dorp versterkt en wordt het verkeer verleid om voorzichtiger en langzamer door het dorp te rijden. Het ontwerp is in mei gepresenteerd aan bewoners. In het project is samenwerkt met LOAS Landschapsarchitecten.
Heeft u belangstelling voor de kennisdiensten van Ruimte voor iedereen?